ПРОФИЛ

ПРОФИЛ

Правила на играта

Официални правила на играта на „Любимата ядка на България от ядки  „Елит“

 

 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

1.1 Възложител на предизвикателството (наречено по-долу „Предизвикателството“) е „Елит-П ЕООД“, с адресна регистрация гр. Пловдив, ул.Дилянка 2А (наричано по-долу „възложител“) 

1.2 Организатор на Предизвикателството е „Бригада енд Ко“ с адресна регистрация гр.София, ул. Ивац Войвода 10 (наречени по-долу „Организатор“).

1.3 Участниците в Предизвикателството са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Предизвикателството, както и на условията за ползване на лендинг страницата https://pekarnata.elit-p.com  

1.4 Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Предизвикателството в лендинг страницата, създадена за играта

https://pekarnata.elit-p.com

 

1.5 Организаторът на Предизвикателството си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в лендинг страницата https://pekarnata.elit-p.com  в съответствие с правилата за ползване на https://pekarnata.elit-p.com  и по преценка на Организатора.

 

 1. Механизъм

2.1 За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://pekarnata.elit-p.com  

Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на ядки Елит ще бъде приканен да гласува най-късно до 04.01.2022 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на възложителя https://www.facebook.com/ELiTnuts на 10.12.2021 г. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес  и телефон в създадената лендинг страница https://pekarnata.elit-p.com  и да гласува за своя любим герой. Участникът ще има право да гласува НЕ ПОВЕЧЕ от един път.

2.2 Периодът на играта e от 10.12.2021г. до 23:59 часа на 04.01.2022г.

2.3 Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

2.4 Всеки потребител участва еднократно в томболата.

2.5 С предоставяне на личните данни, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

 

 

 

 1. Право на участие

3.1 Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Елит-П ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

3.2 Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/ELiTnuts. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя да премахне от Facebook страницата  https://www.facebook.com/ELiTnuts всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

 1. Награждаване

4.1 В Предизвикателството ще бъдат раздадени:

– Първа награда за участник, който е гласувал за своята любима ядка ще спечели Playstation 5. Той ще бъде даден на един от всички включили се в Предизвикателството.

– Утешителни награди, Коледни торбички от ядки „Елит“ще получат 5ма от участниците включили се в Предизвикателството.

4.2 Oрганизаторът на Предизвикателството ще избере общо 6 (шест) победителя. Един участник ще спечели Playstation 5, а останалите 5ма ще спечелят коледни торбички от ядки „Елит“.

4.3 След края на периода на Предизвикателството (10.12.2021 – 04.01.2022 г., 23:59 ч.). Един участник ще спечели  Playstation 5, а останалите 5ма ще спечелят коледни торбички от ядки „Елит“. Печелившите ще бъдат избрани в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (04.01.2022г., 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://www.facebook.com/ELiTnuts

4.4 Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://pekarnata.elit-p.com  

в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството, който е на 04.01.2022 г., 23:59ч.

4.5 Наградите ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на, телефонно обаждане, e-mail или лично съобщение до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://pekarnata.elit-p.com  имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

4.6 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 1. Други общи условия при провеждане на игри

5.1 Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на лендинг страницата https://pekarnata.elit-p.com . Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

5.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

5.3 Печелившите участници от играта дават изричното си съгласие за използване на неговите имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора и Изпълнителя.

5.4 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

5.5 Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

5.6 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.

5.7 Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.

5.8 Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

5.9 Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

5.10 Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://pekarnata.elit-p.com , включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

5.11 Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

5.12 С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на играта, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

5.13 С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

5.14 С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че Организаторър и Възложителят могат да ползват предоставените личнни данни за всякакви цели, свързани с Предизвикателството и/или с бранда ядки Елит.

 

0
  0
  Твоята поръчка
  Твоята количка е празнаКъм пекарната