ПРОФИЛ

ПРОФИЛ

Политика за обработка на личните данни

Правила за поверителност

Възложителят и Организаторът осъществяват своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Обработващ на предоставените лични данни е “Бригада енд Ко“ ООД, ЕИК 206182202 с адрес гр. София, ул. Ивац Войвода 10 , наричан по-долу „Организатор”, „Администратор“ или „Обработващ на лични данни”.

Участието и предоставянето на лични данни за целите на Кампанията се основават на доброволното съгласие на Потребителя, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Сайтът на Кампанията https://pekarnata.elit-p.com се управлява от Обработващия лични данни. Администратор на личните данни е Администраторът.
За целите на ползване на https://pekarnata.elit-p.com се изисква регистрация в електронния магазин.
За да ползва https://pekarnata.elit-p.com , Потребителят дава доброволно съгласие за обработването на данни, съгласно таблицата по-долу. Предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за ползването на електронния магазин. Потребителят разбира и се съгласява, че регистрацията и даденото съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни, са условие за ползване на електронния магазин https://pekarnata.elit-p.com При регистрация в електронния магазин Участниците дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (обръщение, име, адрес, телефонен номер, имейл адрес).
Предоставените лични данни на Потребителят ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни. Администраторът може да използва предоставените данни за директен маркетинг, за собствени маркетинг цели, пазарни проучвания и за предоставяне на информация на Потребителя, ако за това е предоставено изрично съгласие.
Регистрацията в електронния магазин е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Потребителя с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни:

Три имена
Емайл
Телефонен номер
Електронна поща

Съхранението на посочените лични данни се осъществява от Организатора, от които Възложителят може да научи само името и имейл адреса на Потребителя. При регистрация в електронния магазин и приемане на Официалните правила, Правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Обработката на данни може да продължи за не повече от 5 години или до оттегляне на съгласието на субекта на данните.

Информация относно правата на защита на данните на Потребителите

Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Потребителите да поискат от Организатора информация по всяко време на обработката на данни (право на достъп), да поискат коригиране (право на коригиране), изтриване (право на изтриване); или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Организатора, Бригада енд Ко ООД
гр. София,
ул. Ивац Войвода 10
office@brgd.bg
Потребителят може по всяко време и без да дължи обяснение, да оттегли съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя, чрез емайл до Организатора на електронния магазин.
Потребителите разбират и приемат, че оттеглянето на данни, които са необходими за ползването на електронния магазин и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване, може да доведе до ограничение за ползване на електронния магазин. (освен когато Потребителят оттегля своето съгласие само за целите на директния маркетинг).
Освен това Потребителят има право да възрази и срещу обработването на лични данни.
Ако Потребителят не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) и/или българската Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Потребителя.
Контакти на българската Комисия за защита на личните данни:
Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2
Телефон: +386 1 244 37 50
Факс: + 359 (0)2 91 53 525
Имейл: dpo@cpdp.bg
Уебсайт: https://www.cpdp.bg
На посочените по-горе адреси Потребителят може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни.
Възложителят и Организаторът са на разположение на Участниците на следните контакти, за да могат те да упражнят правата си:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЕЛИТ-П ЕООД
Гр. Пловдив, ул. Дилянка 2А
+359 32 966 880
+359 878 997 949
+359 878 991 526

оffice@elit-p.com

За ОРГАНИЗАТОРА:
Бригада енд Ко ООД
Гр.София
Ул. Ивац Войвода 10
office@brgd.bg

В рамките на 30 дни от получаване на искане, Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Потребителя.

Разкриване на лични данни

С оглед възможността за ползване на електронния магазин някои от посочените по-горе лични данни на Потребителите ще бъдат разкрити и на следните лица – единствено за целите и услугите на електронния магазин:
• Куриер, като подизпълнител на Организатора, за целите на доставка на поръчките, на който е възложенo разнасянето на поръчките и на който могат да се разкриват лични данни само на закупилите потребители.
В допълнение към горното, данни няма да бъдат разкривани на други лица без предварително уведомяване и съгласие на субекта на личните данни.

Възложителят може да променя настоящите правила. Евентуални промени или прекратяване ще бъдат публикувани на сайта https://pekarnata.elit-p.com Възложителят запазва правото си да закрие електронния магазин без предварително уведомление в случай на форсмажорни обстоятелства (включително: война, земетресение, природно бедствие или други). Възложителят има изключително право да прекрати услугите на електронния магазин https://pekarnata.elit-p.com , ако подозира, че е налице злоупотреба или нарушение на Правилата за ползване на електронния магазин или поради възникването на непредвидени обстоятелства. Възложителят има право да прекрати услугите на електронния магазин по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства или установена съществена злоупотреба и/или нарушение на Официалните правила.

0
    0
    Твоята поръчка
    Твоята количка е празнаКъм пекарната